بازسازی ساختمان

در این بخش برخی از پروژه های بازسازی ساختمان که توسط ما انجام شده است قابل مشاهده است. در همه این پروژه ها، تصاویری از قبل اجرا و همچنین مراحل اجرای پروژه نیز قرار دارد.

 

پروژه بازسازی ساختمان- تهران- آجودانیهپروژه بازسازی ساختمان- تهران-سعادت آباد

 پروژه بازسازی ساختمان- جاده چالوس ( پروژه در حال اجرا است )