سیستم های آبیاری

مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری

طراحی و نصب سیستم های هوشمند آبیاری

۱- آبیاری تحت فشار فضای سبز با استفاده از PGP

۲- آبیاری تحت فشار بارانی مزارع

۳- استفاده از لوله تیپ جهت آبیاری قطره ای مزارع

۴- آبیاری قطره ای درختان میوه

۵- استفاده از هانتر جهت آبیاری فضای سبز