آدرس دفتر مرکزی:

کرج- میدان شهدا- برج سلوک

تلفن دفتر مرکزی :  ۰۲۶۳۲۲۶۸۷۴۱

فکس: ۰۲۶۳۲۲۶۸۷۴۱

مدیر فروش :۰۹۱۲۶۰۸۲۸۵۶

اینستاگرام: araco_design@