شرکت در چندین نمایشگاه در زمینه ساختمان و سازه های چوبی